President

Yi Zhongyi

Vice President

Liu Xianjin

Huang Jun

Sun Hongwu

Shen Jianxin

Fang Jichao

Huan Honghua

Secretary of CPC Party Committee

Yi Zhongyi

Deputy Secretary of CPC Party Committee

Wang Kehua

Secretary of Discipline Inspection Commission

Qiu Yudong

Member of CPC Party Committee

Yi Zhongyi

Huang Jun

Sun Hongwu

Shen Jianxin

Qiu Yudong

Fang Jichao

Wang Kehua

Huan Honghua

Wang Ran