President

Yi Zhongyi

Vice President

Huang Jun

Sun Hongwu

Huan Honghua

Wang Ran

Chen Xin

Secretary of CPC Party Committee

Yi Zhongyi

Deputy Secretary of CPC Party Committee

Wang Kehua

Secretary of Discipline Inspection Commission

Wang Haiyan

Member of CPC Party Committee

Yi Zhongyi

Huang Jun

Sun Hongwu

Wang Kehua

Wang Haiyan

Huan Honghua

Wang Ran

Chen Xin

Su Guodong