Protected soil improvement and regulation

Soil quality monitoring, biological and organic fertilizers, improvement of contaminated soil and improvement of soil environmental quality


Researchers

Ma Yan
Zhang Zhenhua
Lu Xin
Fan Ruqin
Luo Jia
Xu Yehong
Guo Dejie
Song Xiuchao
Wang Guangfei
Ren Gaidi