Contaminated water ecological remediation

Pollutant migration, transformation and removal mechanism, Cyanobacteria (blue-green algae) control and recycling of nitrogen and phosphorus nutrients, R&D and improvement of water ecological restoration engineering technologyResearchers

Zhang Zhiyong
Han Shiqun
Qin Hongjie
Song Wei
Zhang Yingying
Zhou Qing
Liu Haiqin
Wang Yan
Wen Xuezheng
Xu Wenjie