Arable land conservation

Soil fertility improvement, cultivated land conservation, fertilization technology and new fertilizer R&D, efficient measures for nutrients management to achieve high yield of crop  


Researchers

Wang Jidong
Ai Yuchun
Zhang Yongchun
Ning Yunwang
Jianguang Yu