Research

Biodegradation of Microcystins by Indigenous Mixed Bacterial Population JSM004
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: YANG Jingdong, YIN Yufen, HU Liangbin, ZHOU Wei, DING Herong, SHI Zhiqi, YAN Shaohua
  • Keywords:biodegradation, microcystins,bacterial population,cyanobacteria
  • Project: