Research

Atrazine adsorption behavior on a fluvo-aquic soil as influenced by contact periods
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: DENG Jiancai, JIANG Xin, LU Xin, YU Guifen, WANG Fang, ZHANG Bin
  • Keywords:adsorption contact periods, atrazine, fluvo-aquic soil
  • Project: