Research

Adsorption of Cu on Escherichia coli
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: GONG Jiandong, ZHAO Bingzi, ZHANG Jiabao, LU Xin, CHEN Xiaomin
  • Keywords:Escherichia coli, Cu2+, adsorption
  • Project: