Research

A novel cytochrome P450, zebrafish Cyp26D1, is involved in metabolism of all-trans retinoic acid
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Xingxing Gu, Fang Xu, Wei Song, Xiaolin Wang, Ping Hu, Yumin Yang, Xiang Gao, Qingshun Zhao
  • Keywords:none
  • Project: