Research

15N isotope fractionation in an aquatic food chain: Bellamya aeruginosa (Reeve) as an algal control agent
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Shiqun Han, Shaohua Yan, Kaining Chen, Zhenhua Zhang, Rengel Zed, Jianqiu Zhang, Wei Song, Haiqin Liu
  • Keywords:15N fractionation; algal bloom;Bellamya aeruginosa; ecological modeling; eutrophication
  • Project: