Research

Water quality effects of two aquatic macrophytes on eutrophic water from Lake Dianchi Caohai
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Wang Zhi, Zhang Zhiyong, Zhang Junqian, Wen Xuezheng, Wang Yan, Yan Shaohua
  • Keywords:water hyacinth (Eichhornia crassipes), Hydrilla verticillata, water restoration
  • Project: