Research

Vertical distribution and diversity of ammonia-oxidizing prokaryotes in a sediment core from Zhushan Bay, Lake Taihu
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: XIANG Yan, WU Yucheng, LIU Guofeng, LIU Zhengwen, WU Ainglong
  • Keywords:AOB, AOA, anammox bacteria
  • Project: