Research

The Research on Fertilizer Efficiency of Taihu Lake Cyanobacteria Residue
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: JIANG Jihui, YAN Shaohua, CHEN Wei, HAN Shiqun, LIU Haiqin, SONG Wei
  • Keywords:Taihu Lake cyanobacteria, cyanobacteria residue, fertilizer efficiency
  • Project: