Research

The Effect of γ-Fe2O3 Nanoparticles on Escherichia coli Genome
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Shiying He, Youzhi Feng, Ning Gu, Yu Zhang, Xiangui Lin
  • Keywords:Mutations, Escherichia coli, γ-Fe2O3 nanoparticles
  • Project: