Research

Temporal and Spacial Variation of Soil and Water Loss and Its Control in Nanjing Area from 2001 to 2008
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: MA Li, Bu Zhaohong, Peng Guilan, Xia Lizhong, Li Yundong, Yang Linzhang, Jiang Xiaosan, Huang Rui, Wu Yumin
  • Keywords:Nanjing; Soil and water loss; Quantitative monitor
  • Project: