Research

Harmless Disposal and Resources Utilizations of Taihu Lake Blue Algae
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: HAN Shiqun, YAN Shaohua, WANG Zhenyu, SONG Wei, LIU Haiqin, ZHANG Jianqiu, HUANG Jianpin
  • Keywords:Taihu Lake blue algae; harmless disposal; resources utilizations; anaerobic zymotechnics
  • Project: