Research

Fertilizer efficiency of Taihu Lake blue-green algae slurry after anaerobic fermentation
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: LIU Haiqin, HAN Shiqun, YAN Shaohua, SONG Wei, HUANG Jianping
  • Keywords:blue-green algae slurry, vegetable, biomass, quality, soil fertility, heavy metal
  • Project: