Research

Effects of Large-Area Planting Water Hyacinth on Macro-Benthos Community Structure and Biomass
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Liu Guofeng, Liu Haiqin, Zhang Zhiyong, Zhang Yingying, Yan Shaohua, Zhong Jicheng, Fan Chengxin
  • Keywords:large-area planting; water hyacinth; macro-benthos
  • Project: