Research

Effects of Feeding Water Hyacinth Silage on Lambs Fatterning
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: BAI Yunfeng, ZHOU Weixing, YAN Shaohua, LIU Jian, ZHANG Hao, JIANG Lei
  • Keywords:water hyacinth, lamb, feeding, fattening
  • Project: