Research

Effects of engineered use of water hyacinths (Eicchornia crassipes) on the zooplankton community in Lake Taihu, China
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: HuaiGuo Chen, Fei Peng, ZhiYong Zhang, Lei Zhang, XiaoDan Zhou, HaiQin Liu, Wei Wanga, GuoFeng Liu, WenDa Xue, ShaoHua Yan, XiaoFeng Xu
  • Keywords:Water hyacinth, Engineered use, Zooplankton community
  • Project: