Research

Effects of Cyanobacteria Residue Fertilizer on Soil
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Jiang Jihui, Yan Shaohua, Chen Wei, Han Shiqun, Liu Haiqin
  • Keywords:blue algae, residue fertilizer, soil
  • Project: