Research

Ecological function of hyacinth and its utilization
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Zheng Jianchu, Sheng Jing, Zhang Zhiyong, Li Xia, Bai Yunfeng, Ye Xiaomei, Zhu Puping
  • Keywords:water hyacinth, ecological function, utilization
  • Project: