Research

Dynamics of photosynthesis in Eichhornia crassipes Solms of Jiangsu of China and their influencing factors
Download PDF
  • Abstract:
  • Authors: Li Xia, Zheng Jianchu, Yan Shaohua, Ren Chenggang, Wang Man, Cong Wei, Sheng Jing, Zhu Puping
  • Keywords:Eichhornia crassipes, photosynthetic characteristics, environmental influencing factors
  • Project: